23/05/2023

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΑΡΩΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕ» και με διακριτικό τίτλο «AVION FILMS» που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Λεωφόρος Ηρακλείου, αριθμός 521Β (εφεξής αποκαλούμενη η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση, για λογαριασμό του πελάτης της Lenovo, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Kids Radio Festival, που διεξάγει στο Βιωματικό πάρκο  “Μια φορά και έναν καιρό” (Παναγίας Γρηγορούσης, 19011 Αυλώνας Αττικής) η τρίτη προς τη Διοργανώτρια εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής, αποκαλούμενη η «Frontstage»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 89, (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία, μέσω της οποίας συνολικά δύο (2) τυχεροί θα κερδίσουν τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα και, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι θα δημοσιευθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kidsradio.gr & www.Lenovonews.gr. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται αποκλειστικά από τη Διοργανώτρια Εταιρεία και η διάθεση του Δώρου σε κάθε νικητή ανήκει στην πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της, της  Frontstage μη υπέχουσας οποιασδήποτε ευθύνης έναντι των νικητών, των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή/και οποιουδήποτε τρίτου εκ της αιτίας αυτής.

2. Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και συνεργαζόμενες εταιρείες, καθώς και στις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες αυτών εταιρείες, καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης Kids Radio Festival, στις 24 & 25 Ιουνίου 2023, κατά τις ώρες 10:00 – 19:00 και απευθύνεται αποκλειστικά στους παρευρισκόμενους στον χώρο της εκδήλωσης.

 4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται ως εξής: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κάθε ενδιαφερόμενος/ παρευρισκόμενος που θέλει να συμμετάσχει στην κλήρωση, διεκδικώντας τα δώρα, καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα που θα είναι διαθέσιμη σε tablet από ειδικό προσωπικό που θα περιφέρεται στον χώρο, με τα στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο, καθώς επίσης και να δηλώσει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό (τσεκάροντας το αντίστοιχο πεδίο με την ένδειξη ΝΑΙ). Οι ενδιαφερόμενοι με την συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας θα μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση διεκδικώντας το Δώρο του Διαγωνισμού. Ως έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές για τις οποίες ο συμμετέχων έχει διαβάσει σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής του και έχει αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στα σχετικά πεδία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους όρους του Διαγωνισμού.

5. Όλες οι συμμετοχές θα τοποθετηθούν σε ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε ημέρα της εκδήλωσης (στις 24/6 και στις 25/6) στις 19:00 μ.μ., ώρα λήξης του διαγωνισμού, στο χώρο στης εκδήλωσης, και θα αναδείξει τον τυχερό που αναφέρεται στο άρθρο και ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω των παρουσιαστών της εκδήλωσης και τηλεφωνικώς, μέσω κινητού, από τα στοιχεία που είχε δηλώσει κατά τη συμμετοχή του/της στον Διαγωνισμό.

6. Ο τυχερός της κλήρωσης κάθε μέρας (24/6 &25/6) θα κερδίσει από μία συσκευήLenovo Tab M10 (3rd Gen) , κατόπιν επικοινωνίας της Διοργανώτριας Εταιρείας μαζί του.

 7. Το Δώρο είναι προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Το Δώρο παραλαμβάνεται από τον τυχερό αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού.

8. Εάν ο τυχερός αρνηθεί το Δώρο του ή δεν προσέλθει για την παραλαβή τους εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή του, ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, χάνει το σχετικό δικαίωμά του.

 9. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Frontstage, καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες αυτών εταιρίες, όπως και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία του Δώρου ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με το Δώρο που παρέλαβε ή θα παραλάβει ο τυχερός.

10. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Frontstage καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες αυτών εταιρείες όπως και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ποινική ή αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή ή τρίτου για τυχόν τραυματισμό, ατύχημα, βλάβη, απώλεια ή οποιαδήποτε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα προκύψουν, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή/και από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση του Δώρου ή τμήματος αυτού ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία. Ακόμη, η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Frontstage δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω καθυστέρησης δημοσίων αρχών προς διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την έγκριση και παραλαβή του δώρου, κ.λπ.) ή/ και λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, ατυχημάτων, πανδημίας, κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεών τους.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/ και να επαναλάβει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με προφορική ανακοίνωση, για σπουδαίο, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά μεταξύ άλλων και η αδυναμία διεξαγωγής του Διαγωνισμού για τεχνικούς λόγος οφειλόμενους, είτε στη Διοργανώτρια Εταιρεία, είτε σε τρίτους άμεσα εμπλεκόμενους, καθώς και οι λόγοι γενικά που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων.

12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Frontstage δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης στη λήψη ή απώλειας συμμετοχών ή συμμετοχών που δεν ελήφθησαν ή δεν καταγράφηκαν για οποιοδήποτε λόγο κατά την περίοδο Διάρκειας του Διαγωνισμού.

13. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία και τη Frontstage για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούνται να δημοσιοποιήσουν με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση τους τρόπο τα ονόματα των τυχερών και να χρησιμοποιήσουν για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτών, φιλμ και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του Δώρου, η δε συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής δεδομένα: α) όνομα, β) επώνυμο γ) κινητό τηλέφωνο και δ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), για λόγους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επικοινωνίας με τους νικητές, καθώς και για διαφημιστικούς λόγους, αφού όμως θα έχει λάβει την συγκατάθεσή τους προς τούτο.

15. Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον αναδειχθούν νικητές:

16.α) να δημοσιοποιηθεί το όνομα τους κατά την ανακοίνωση των νικητών αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet) (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Διοργανώτριας (www.lenovonews.gr ) ή/και της σελίδας (http://www.facebook.com/lenovo.gr )

17.β) να επικοινωνήσει η Διοργανώτρια μαζί τους μέσω e-mail ή/ και τηλεφώνου, για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους.

18. Συνάμα, οι νικητές με την παραλαβή του δώρου τους, συμφωνούν στην χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, καθώς και τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Διοργανώτρια και τη Frontstage, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του INTERNET (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Διοργανώτριας (www.lenovonews.gr) ή/και της σελίδας (http://www.facebook.com/lenovo.gr) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων.

19. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, έχοντας λάβει την συγκατάθεση των Συμμετεχόντων, δύναται να τους αποστέλλει διαφημιστικό υλικό και να επικοινωνεί μαζί τους για προωθητικούς σκοπούς μέσω e-mail, με βάση την αντίστοιχη επιλογή τους στη φόρμα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.

20. Η Διοργανώτρια δεν θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών και δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές.

21. Η Διοργανώτρια δεσμεύεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή των δώρων από τους νικητές θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη διεύθυνση της Διοργανώτριας Εταιρείας για να ασκήσει τα δικαιώματά του πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσης του. Oι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσής σου, το οποίο μπορούν να ασκήσουν με αποστολή αίτησης στην Αvion Films (Λ. Ηρακλείου 521Β , στο e-mail loukia@avionpr.gr.  Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θεωρούν ότι  η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/). Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων τους, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. (Avion Films 210 6746900)

22. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.

23. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.